Innkallinger og dokumenter

Samfunnshuset Kolbotn SA

Innkalling og årsmøte-papirer

Last ned dokumentet, andelseiere mai 2022

Andelseiere i Samfunnshuset

Innkalling til årsmøte

I samsvar med vedtektenes § 7 har vi gleden av å innkalle andelseierne til ordinært årsmøte:

Onsdag 19. april 2023 - kl.18.00. Møtested: Salong 1, tredje etasje i Kolben

Følgende saker skal behandles:

 1. Styret presenterer arbeidet som er utført med digitalisering og effektivisering av rutiner, og ny modell for ledelse av selskapet når nåværende daglig leder blir pensjonist i slutten av mai.
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsmøtets dagsorden
 4. Valg av ordstyrer, protokollfører og to representanter til å signere protokollen sammen med ordstyrer, samt registrering av stemmeberettigede
 5. Valg av revisor
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap
 8. Revisors beretning
 9. Honorar til revisor
 10. Kontrollkomiteens årsberetning
 11. Godtgjørelse til styret og øvrige tillitsvalgte
 12. Forslag til vedtektsendringer
 13. Innkomne saker
 14. Disponering av årets resultat
 15. Budsjett for driftsåret 2023
 16. Valg av:
  a. Styre
  b. Kontrollkomité
  c. Valgkomité

Saker som ønskes behandlet, sendes på e-post til post@samfunnshuset.no eller til Samfunnshuset Kolbotn SA - v/styreleder, PB 1001 Sentrum, 1418 Kolbotn innen 19. mars 2023. Fullstendig saksliste med årsberetning, regnskap og budsjettforslag blir sendt senere og lagt ut på våre nettsider

Det fremgår av listen som er vedlagt denne underretningen hvilket antall representanter den enkelte andelseier kan møte med i årsmøtet. Vi ber om at vedlagte fullmaktsskjema blir utfylt og returnert på e-post innen 17. april 2023. Det kan også sendes til postadressen som er angitt over eller leveres på kontoret.

Styret vil oppfordre andelseiere til å fremme forslag på kandidater til Samfunnshusets organer. Vi ber om at forslag blir sendt til valgkomitéen snarest mulig.

Valgkomiteen består av Gunnar Bjørland (leder), Pia Tryland og Dag Johnsrud.

Kontrollkomiteen består av Geir Kaalstad, Randi Aga og Roar Gulbrandsen.

Styret vil sterkt anmode våre andelseiere om å delta på årsmøtet.

Kolbotn, 23. februar 2023
Samfunnshuset Kolbotn SA

Leif Wien Jensen
Styreleder