Innkallinger og dokumenter

Samfunnshuset Kolbotn SA

Innkalling til årsmøte 2024_

Vedtekter Samfunnshuset Kolbotn SA 2023

Andelseiere Mai 2024

Andelseiere i Samfunnshuset

Innkalling til årsmøte

I samsvar med vedtektenes § 7 har vi gleden av å innkalle andelseierne til ordinært årsmøte:

Torsdag 25. april 2024 - kl.18.00. Møtested: festsalen, tredje etasje i Kolben

Følgende saker skal behandles:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmøtets dagsorden
  3. Valg av ordstyrer, protokollfører og to representanter til å signere protokollen sammen med ordstyrer, samt registrering av stemmeberettigede.
  4. Valg av revisor
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap
  7. Revisors beretning
  8. Honorar til revisor
  9. Kontrollkomiteens årsberetning
  10. Disponering av årets resultat
  11. Godtgjørelse til styret og øvrige tillitsvalgte
  12. Budsjett for driftsåret 2024 til orientering
  13. Styrets fullmakter til investeringer og opptak av lån

  Oppfølging av sak 10b) på årsmøtet 2023. Saksdokument ettersendes.

  1. Mulig salg av parkeringsplasser og fullmakt til styret
  2. Søknader fra foreninger som ønsker å bli andelseiere
  3. Prinsipper for leiepriser for andelseiere – diskusjon
  4. Innkomne saker
  5. Valg av:
   a  Styre
   b  Kontrollkomité
   c  Valgkomité

Saker som ønskes behandlet sendes på e-post til post@tredjeetasjekolben.no . Fullstendig saksliste med årsberetning, regnskap og budsjettforslag blir sendt senest to uker før møtet og lagt ut på hjemmesiden.

Det er vedlagt en liste over hvilket antall representanter den enkelte andelseier kan møte med i årsmøtet.

PÅMELDING

Påmelding skjer på e-post til post@tredjeetasjekolben.no

Du må skrive navn og e-postadresse til den eller de som skal møte.

Dersom det er mer enn 1 representant, må det angis hvem som skal stemme for andelseieren.

Dersom du som mottar denne innkallingen ikke selv er rette vedkommende, anmoder vi om at du sender den videre til rette vedkommende. Vær vennlig å orientere oss om slike endringer.

Styret vil oppfordre andelseiere til å fremme forslag på kandidater til Samfunnshusets organer. Vi ber om at forslag blir sendt til valgkomitéen snarest mulig.

Valgkomiteen består av Gunnar Bjørland (leder), Mona Wiger og Dag Johnsrud.

Kontrollkomiteen består av Geir Kaalstad (leder), Marit Lundanes og Sverre Storødegård.

Styret vil sterkt anmode våre andelseiere om å delta på årsmøtet.

Kolbotn, 23. februar 2024
Samfunnshuset Kolbotn SA

Leif Wien Jensen
Styreleder