Utleiereglement

Tredje etasje Kolben (Samfunnshuset Kolbotn SA)

Til våre leietakere.

Vi ønsker deg velkommen som leietaker i 3. etasje Kolben (heretter kalt utleier), og håper du blir fornøyd med lokalitetene og servicen.

Avbestilling av leid lokale må foretas skriftlig og senest 6 uker før leiedato. Bruk e-post post@tredjeetasjekolben.no

Generelt

Det skal foreligge en leieavtale med Samfunnshuset Kolbotn, for  alle leieforhold. Avtalen er en gjensidig forpliktelse mellom partene. Leietaker må ha fylt 23 år.

Utleier har følgende forpliktelser:

a) Lokalet er rengjort og i orden

b) Lokalet under bruk har en normal romtemperatur

c) Nødvendig servise og annet bordtilbehør er på plass og rengjort

d) Bord og stoler er på plass og i funksjonelt god stand

e) Lysarmatur fungerer som forutsatt

Dersom noe av dette ikke har vært som forventet/forutsatt, ber vi om tilbakemelding.

Leietaker har følgende forpliktelser:

1. Adgang til bygget

 • Leietaker har selv ansvar for å gjøre avtale om utkvittering av nøkler til lokalet på hverdager mellom kl 09.00-15.00.
 • Leietaker må påse at uvedkommende ikke får adgang til huset eller leid lokale. Dette gjelder ytterdøren i 1.etasje og våre lokaler i 3.etasje.
 • Hoveddøren og glassdørene i 3.etasje låses kl 20.30 bortsett fra lørdager hvor de låses kl. 19.15. Etter dette tidspunkt er heisen og branntrappen tilgjengelig.

2. Økonomisk ansvar

 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader påført bygg og inventar under arrangementet.
 • Dette gjelder også skader forårsaket av at gjenstander, også sigaretter/sigarer, kastes ned fra balkongene. Faktura for opprydding må påregnes samt evt. politianmeldelse for forholdet.
 • Leietaker plikter å informere utleier snarest mulig om ureglementerte forhold.

3. Hensyn til omgivelsene

 • Leietaker plikter å avslutte selskapet senest kl 01.30.
 • Musikken skal slås av når selskapet avsluttes.
 • Gjestene må forlate lokalet senest kl 02.00.
 • I spesielle tilfeller som bryllup og feiring av runde år kan det søkes dispensasjon til kl 02.30.
 • Balkongdør skal være lukket når musikken spiller - ingen utilbørlig støy på balkongen.

4. Rydding etter bruk

 • Lokalene skal være ryddet og rengjort før kl 06.00 påfølgende dag.
 • Leietaker skal vaske opp og sette bord og stoler på plass og rydde lokalene umiddelbart etter at arrangementet er slutt. Bord og stoler settes tilbake til grunnstilling - se oppslag på kjøkkenet.
 • Rydding kan gjøres på et annet tidspunkt dersom dette er avtalt, avhengig av tidspunkt for nytt utleie av lokalet. Avtale må gjøres med utleier.
 • Dersom det blir behov for ekstraordinær rengjøring - utover det som er ordinær rengjøring - blir dette fakturert i ettertid.
 • Oppvask/bortrydding kan bestilles av catering-leverandør.

4.1 Oppvask og avfallshåndtering

Leietaker plikter å sørge for rengjøring av alt som benyttes av bord, stoler, porselen, glass, bestikk, lysestaker og liknende. Oppvaskmaskiner finnes i alle rom (med unntak av møterommet), samt oppvask børste, klut og oppvaskhåndkle.

 • Husk at bl.a. matavfall, glassavfall og papp/papir må sorteres spesielt
 • Eventuelt brannfarlig avfall legges i egne bokser merket "Brannfarlig avfall"
 • Opphengt pynt tas ned og fjernes

Plastsekker som skal benyttes ligger i lokalet. Skisse som anviser kildesortering finnes i kjøkkenet. Sekkene skal knyttes igjen og bringes til avfallsrommet i 1.etasje, på baksiden av bygget ved inngang B.

 

5. Forholdsregler ved branntilløp

Leietaker skal fungere som "Rømningsansvarlig". Instruks henger på veggen i lokalet. Dersom brannvesenet blir tilkalt i selvforskyldt tilfelle, må Leietaker selv besørge kostnaden for utrykning.

 

6. Avlåsing av lokalene og etterkontroll

Leietaker har ansvar for at lys slukkes, kontakter til kaffetraktere trekkes ut og at alle utgangsdører er forsvarlig låst når lokalet forlates. Utlånte nøkler/kort må returneres til utleier snarest og senest innen 3 virkedager.

 

7. Andre forhold tilknyttet leieavtalen

7.1 Uforutsette hendelser

Uforutsette hendelser som påvirker arrangementet og har sammenheng med byggets drift kan meldes til

- Kolbens vakttelefon 482 31 200 mellom kl. 15,00 - 07.30 alle dager, eller

- Altmann AS (vår vaktmestertjeneste), telefon 480 09 000 hele døgnet.

Med uforutsett hendelse menes:

- Helt eller delvis strømbrudd

- Lekkasje som må antas å kunne gi vannskade på toaletter, kjøkken, varmeanlegg eller bygning for øvrig

- Alarmer som utløses ved en feil

- At oppvarming av lokalet svikter

- At leietaker har glemt å hente nøkkel

Leietaker må selv besørge kostnaden for utrykning dersom vaktmester blir tilkalt i selvforskyldte tilfeller.

7.2 Skjenkeavtale

Leietaker står ansvarlig for skjenking av øl, vin og brennevin under arrangementet.

Ansvarlig for skjenking av alkohol forplikter seg til:

 • Kun skjenke øl og vin til personer over 18 år, og brennevin til personer over 20 år (alkoholloven §1-5, lovdata.no )
 • Kun skjenke til deltakere på arrangementet
 • Ikke skjenke til personer som er åpenbart beruset
 • Avslutte skjenkingen senest kl 1:30, evt. kl 2:30 ved bryllup og jubileer etter avtale.

7.3 Røykeloven pr. 1. juni 2004

Røykeloven gjelder i våre lokaler. All røyking må derfor foregå utendørs.

7.4 Audio- visuelt utstyr

Se informasjon om utstyr i de ulike lokalene her

Leietaker har selv ansvar for utprøving/oppsett av utstyret. Spesielt utstyr kan framskaffes. Leietaker må bekoste ekstrautstyret.

7.5 Ansvar for etterlatt utstyr i lokalet

Leietaker har ansvar for utstyr som blir etterlatt i lokalet. Det er ikke anledning til å foreta hjemlån av utstyr som finnes i lokalet. Leietaker må erstatte utstyr som er savnet/ødelagt.

Kolbotn, april 2024