Vedtekter

Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975,
26. februar 1985, 13. mars 1997, 12. mars 1998, 15. mars 2001, 23. mars 2006, 19. mars 2009 og 11. desember
2012, 12. juni 2013, 18. mars 2015, 17. mars 2016, 23. mars 2017, 11. april 2018, 18. juni 2020, 26. mai 2021
og 19. april 2023.

§ 1. Selskapets form.

SK-SA er et samvirkeforetak i Oppegård kommune med vekslende medlemstall, vekslende kapital, og
andelseierens ansvar er begrenset til andelens pålydende. Selskapet følger «Lov om samvirkeforetak»
av 1.januar 2008.

§ 2. Formål.

SK-SA har en egen eierseksjon i Sameiet Kolben (Kultur- og aktivitetshuset på Kolbotn).

Samvirkeforetaket skal utvikle og drive SK-SA for å skaffe andelseierne egnede foreningslokaler,
foretaket har ikke erverv til formål. Andelseierne skal ha fortrinnsrett til fast leieavtale av lokaler i SKSA
fremfor leietakere som ikke har inngått kontrakt tidligere.

Samvirkeforetaket skal drive sin virksomhet etter sunne prinsipper. Det skal sikre sitt økonomiske
fundament ved utleie av foreningslokalene, samt ved investering i og utleie av lokaler til
næringsdrivende og/eller ved forsvarlig kapitalforvaltning.

§ 3. Andelene.

Andeler i foretaket kan, med det unntak som er nevnt i andre ledd nedenfor, bare erverves og innehas
av ideelle organisasjoner, institusjoner, sameier og borettslag (heretter kalt foreninger).

Andeler kan innehas av enkeltpersoner og næringsdrivende, såfremt de er ervervet før
vedtektsendringen 12. mars 1998.

Andelenes pålydende er kr. 100 for andelseiere. Det betales ikke medlemskontingent.

Andelseierne har intet ansvar for foretakets forpliktelser ut over andelenes pålydende. Det føres særskilt
oversikt over andelseiere og andelenes fordeling. Andelseiere kan kreve andeler innløst til pålydende.

Overdragelse av andeler kan ikke skje uten styrets samtykke.

§ 4. Samvirkeforetakets besluttende organer.

Samvirkeforetakets besluttende organer er:

a) Årsmøtet
b) Styret

§ 5. Årsmøtet.

Årsmøtet er SK-SA’s høyeste myndighet og skal holdes hvert år innen utløpet av april måned. Årsmøtet
innkalles av styret. Alle andelseiere har rett til å være representert.

§ 6. Representasjon, møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Andelseier, dvs. en organisasjon eller forening, kan møte med representant(er) i henhold til de
innbetalte andeler foreningen innehar og etter følgende regler:

1 - 25 andeler : 1 representant

26 - 50 andeler : 2 representanter

51 - 75 andeler : 3 representanter

76 – 100 andeler : 4 representanter

over 100 andeler : 5 representanter

Hver andelseier har 1 stemme på årsmøtet. Andelseiere som møter med flere representanter kan likevel
avgi kun 1 stemme.

En representant kan etter fullmakt ivareta møte- og stemmerett for en andelseier. Årsmøtet er
beslutningsdyktig med det antall representanter som møter og godkjente fullmakter.

Representanter har møte-, tale- og forslagsrett.

Samvirkeforetakets styre, valgkomite og kontrollkomite har møteplikt, tale- og forslagsrett. Styrets
medlemmer har også stemmerett dersom de ikke representerer sin andelshaver.

Ansatte i samvirkeforetaket og gjester invitert av styret har kun møte- og talerett.

§ 7. Innkalling.

Innkalling til årsmøtet skjer ved skriftlig underretning til andelshaverne med minst 2 måneders varsel.
Forslag som ønskes behandlet må sendes styret senest 1 måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må
være tilsendt andelseierne senest 2 uker før årsmøtet.

Andelseiere som ikke er representert på årsmøtet er bundet av de beslutninger som fattes. Årsmøtet
kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsorden. Det føres protokoll over
forhandlingene. Etter årsmøtets avslutning undertegnes protokollen av årsmøtets ordstyrer og 2 valgte
årsmøterepresentanter.

§ 8. Valg og valgbarhet.

Følgende er valgbare til verv i samvirkeforetaket:

a) Medlemmer av en forening som er andelseier og som har forholdet til sin forening i orden.

b) Andelseiere som er nevnt i § 3 andre ledd.

Valg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til samme verv eller hvis en representant
krever det. Valget avgjøres med flertall av de avgitte stemmer. Dersom ingen kandidat oppnår flertall av
de avgitte stemmer etter en valgomgang, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har flest
stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9. Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Innkalling
 2. Årsmøtets dagsorden
 3. Valg av ordstyrer, protokollfører og to representanter til å signere protokollen sammen med
  ordstyrer.
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap
 6. Revisors beretning
 7. Honorar til revisor
 8. Kontrollkomiteens årsberetning
 9. Godtgjørelse til styret og øvrige tillitsvalgte
 10. Innkomne saker
 11. Disponering av årets resultat
 12. Budsjett
 13. Valg av:
  a. styre
  b. revisor
  c. kontrollkomite
  d. valgkomite

 

Beslutning om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøte etter forslag fra styret. Det kan ikke
besluttes anvendt høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet selv kan bestemme
anvendelsen innenfor rammene som fremgår av samvirkeloven §§ 26-30.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, revisor, kontrollkomiteen eller etter krav fra minst en
tidel av andelseierne.

Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.

For øvrig gjelder bestemmelsene for ordinære årsmøter.

§ 11. Styret.

Styret velges av årsmøtet, og er samvirkeforetakets øverste organ mellom årsmøtene.

Styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for to år. Leder og
nestleder velges i ulike år. Én eller to av styremedlemmene er på valg samtidig som leder mens resten
av styremedlemmene velges samtidig med nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når flertallet (tre) av dets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet har
styrets leder dobbeltstemme. Styret fastsetter selv sin forretningsorden.

§ 12. Styrets oppgaver.

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og treffer mellom årsmøtene de beslutninger som er nødvendig
for driften av samvirkeforetaket.

Styret er ansvarlig for at det utarbeides realistiske budsjetter, og at det føres regnskap i henhold til
gjeldende lovgivning og god regnskapsskikk. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Styret skal holde seg orientert om samvirkeforetakets økonomiske stilling og plikter å påse at foretakets
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har ikke fullmakt til å selge, pantsette eller på annen måte behefte samvirkeforetakets
eiendommer, inngå kausjonsforpliktelser av noen art, foreta låneopptak eller anvende
samvirkeforetakets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift.

Styret ansetter daglig leder og eventuelt andre tilsatte.

Styret binder samvirkeforetaket ved underskrift av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret
kan tildele daglig leder prokura.

Det føres referat over styrets forhandlinger, dette godkjennes av samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 13. Kontrollkomite.

Kontrollkomiteen konstituerer seg selv og skal bestå av en leder og 2 medlemmer. Kontrollkomiteens
funksjonstid er 2 år. Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke inneha tillitsverv i samvirkeforetaket.

Kontrollkomiteen skal påse at Årsmøtets vedtak blir gjennomført og at samvirkeforetaket drives i
samsvar med vedtektene, samt følge foretakets utvikling gjennom tilsendte regnskap, styredokumenter
og rapporter fra styret. Det skal foreligge egen instruks for Kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen avgir skriftlig årsberetning om drift og regnskap til årsmøtet.

§ 14. Valgkomite

Valgkomiteen konstituerer seg selv, og skal bestå av en leder og 2 medlemmer. Valgkomiteens
funksjonstid er 2 år. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke inneha styreverv i samvirkeforetaket.
Valgkomiteen skal identifisere, intervjue og innstille kandidater for tillitsverv i samvirkeforetaket til
årsmøtet.

§ 15. Revisjon

Samvirkeforetaket skal ha statsautorisert revisor, som velges på årsmøtet.

§ 16. Endringer i vedtektene.

Endringer i vedtektene kan bare foretas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 17. Oppløsning.

Vedtak om oppløsning av samvirkeforetaket kan bare fattes på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. I
tillegg må vedtaket fattes med minst 4/5 flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet avgjør hva som skal skje med samvirkeforetakets formue ved oppløsning i henhold til
gjeldende lovverk. Det skal holdes av midler til å dekke samvirkeforetakets gjeld og andre forpliktelser.